Vedtekter for Hadsel Historielag.

 

 

 

 

1. Formål

 

Hadsel Historielag har som formål å verne om kulturminner i Hadsel, samle muntlig tradisjon om liv og arbeid i eldre tid, samt øke og spre kunnskapen om Hadsels fortid i det hele tatt.

 

 

2. Virksomhet

 

Lagets oppgaver er:

a) å samle sagn, bilder, folketoner, stedsnavn, historier og gamle skikker og tro og all slags tradisjon som knytter seg til slekt og gård, - eventuelt i samarbeid med Landslaget for lokalhistorie i Norge.

 

b) å arbeide for et bygdetun, en typisk gård fra Hadsel med husmannsplass, kvern, naust osv., gjerne i samarbeid med Museum Nord, Vesterålsmuseet, og hjelpe folkemuseene, olsoksamlingene og fortidsvernet med å registrere og verne om materielle kulturminner.

 

c) å arbeide for at lokalkunskap kan få en sterkere plass i skolen.

 

d) å gi ut årshefte og kalender, og der samle bygdehistorisk og slekthistorisk materiale og verdifull tradisjon.

 

e) å samle gamle bilder og registrere disse i et arkiv.

 

f) å fremme opptaket til å være sn pådriver i arbeidet med å gi ut bygdebok og gårds- og slektshistorie for Hadsel.

 

 

3. Medlemskap og kontigent

 

Medlemskap er åpent for alle interesserte, og medlemmer av laget betaler en årlig kontigent.  Kontigenten  fastsetter på årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmene får årboka gratis.

 

 

4. Styret

 

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem - og tre varamedlemmer

 

 

5. Årsmøte

 

Laget har årsmøte hvert år på tidlig vårpart.

 

På årsmøtet velges styret, varamedlemmer, revisor og turkomite. Leder er på valg hvert år. De andre medlemmene av styret blir valgt for 2 år, slik at annet hvert år er nestleder og sekretær på valg, og annet hvert år er også kasserer og styremedlem på valg.

 

Tre varamedlemmeer blir valgt for ett år av gangen. Av de valgte styremedlemmene velger årsmøtet leder i laget for kommende år, mens styret selv velger nestleder, sekretær og kasserer, og styret konstituerer seg på første møte etter årsmøtet. Dessuten velger årsmøtet  hvert år to revisorer og en valgkomite på tre medlemmer, som skal forberede og komme med forslag på valgkanidater til neste årsmøte. På årsmøtet velges også en turkomite.

 

Årsmøtet kan komme med forslag til arbeid i laget fram til neste årsmøte. Det godkjenner regnskapet, og vedtar forandringer i vedtektene etter forslag som kommer inn til styret minst 1 - en - måned før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontigenten for siste året eller er livsvarige medlemmer.

 

Styret holder møte når det er nødvendig, men minst en gang i året.  Det kan ikke gjøres vedtak uten at leder eller vara til leder og minst to andre styremedlemmer eller vararepresentanter er til stede.

 

6. oppløsning

 

Hvis laget blir oppløst, skal lagets kontanter settes i et fond, og de andre skrifter og aktivalia skal ligge i Bygdehistoriearkivet.

 

Fondet, skrifter og aktivalia skal være til hjelp for et eventuelt nytt historielag i Hadsel.

 

Det oppnevnes 3 - tre - fondsstyrere.

 

 

 

Stokmarknes, 17. februar 2011

 

(Vedtekter for Hadsel Historielag fra 1957 er revidert med endringeer og tillegg på følgende årsmøter: 1981, 1988 og 1990. Kontigent for årbetalende medlemmer er forhøyet i takt med den generelle prisstigningen.) 

 

 

Hadsel Historielag © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.hadselhistorielag.no